Nghị định 126/2020 về quản lý thuế từ 05/12/2020

Trước thông tin ngân hàng cung cấp số dư tài khoản cho cơ quan thuế, được cộng đồng kế toán bàn thảo thời gian gần đây. Mới đây trong Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/12/2020 do Chính phủ ban hành về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế.
ngân hàng sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.
Nghị định 126/2020 về quản lý thuế từ 05/12/2020
Nghị định 126/2020 về quản lý thuế từ 05/12/2020
Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 126/2020, Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế, cụ thể:
– Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế.
– Việc cung cấp này phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp. Thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
Cùng với đó, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin.
Ngoài ra, ngân hàng thương mại cần cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.
Việc cập nhật các thông tin về tài khoản được thực hiện hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp. Phương thức cung cấp thông tin được thực hiện dưới hình thức điện tử.
Nghị định số 126/2020 được ban hành ngày 19/10/2020.