Tư vấn thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên tại Quảng Ngãi

Bạn và một số anh em có cùng ý tưởng kinh doanh đang có dự định thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, nhưng không nắm các thủ tục và những ưu nhược điểm về loại hình công ty này, nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn cũng như dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Quảng Ngãi, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp HTTP chúng tôi ra đời.

Tư vấn thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên tại Quảng Ngãi
Tư vấn thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên tại Quảng Ngãi

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty hai thành viên trở lên tại Quảng Ngãi:

Định nghĩa về Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Là doanh nghiệp, trong đó:Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Công ty TNHH 2TV trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy CN ĐKDN.
 • Công ty TNHH 2TV trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Tư vấn về góp vốn trong công ty tnhh hai thành viên trở lên:

 • Vốn điều lệ của công ty TNHH 2TV trở lên khi ĐKDN là tổng giá trị phần vốn góp các TV cam kết góp vào công ty.
 • Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký TLDN trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy CN ĐKDN.
 • Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số TV còn lại.
 • Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.
 • Trường hợp có TV chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các TV bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo quy định.
 • Các TV chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của TV.
 • Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho TV tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

Sau thời hạn quy định mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

 • TV chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là TV của công ty;
 • Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;
 • Phần vốn góp chưa góp của các TV được chào bán theo quyết định của HĐTV.

Tư vấn soạn sổ đăng ký thành viên

 • Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy CN ĐKDN. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Nội dung của Sổ đăng ký thành viên:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ CCCD, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với TV là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với TV là tổ chức;
 • Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng TV;
 • Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của Người ĐDTPL của TV là tổ chức;
 • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng TV.

Nội dung trên giấy phép công ty tnhh hai thành viên trở lên:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Vốn điều lệ của công ty;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ CCCD, Giấy CMND, Hộ chiếu / chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với TV là cá nhân; tên, số quyết định thành lập/ mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với TV là tổ chức;
 • Phần vốn góp, giá trị vốn góp của TV;
 • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo PL của công ty.

Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, TV được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

Quyền của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Tham dự họp HĐTV, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐTV;
 • Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định;
 • Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của PL;
 • Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;
 • Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ;
 • Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 • Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch HĐTV, GĐ/TGĐ, Người ĐDTPL và cán bộ quản lý khác theo quy định.

Hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên gồm:

 • Giấy đề nghị ĐKDN
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên góp vốn
 • Các công văn khác tùy từng trường hợp cụ thể.
 • Giấy ủy quyền người đi nộp hồ sơ.

Dịch vụ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên tại Quảng Ngãi chúng tôi gồm:

1. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty: Giấy đề nghị ĐKDN, điều lệ công ty, danh sách thành viên thanh gia góp vốn.

2. In hồ sơ, chuyển hồ sơ hướng dẫn khách hàng ký.

3. Nộp hồ sơ và nhận kết quả thay khách hàng tại Sở kế hoạch & Đầu tư.

4. Nộp hồ sơ khắc dấu và thông báo mẫu dấu tại Sở kế hoạch & Đầu tư.

5. Đăng bố cáo thành lập công ty tại Sở kế hoạch & Đầu tư.

Kết quả khách hàng nhận được

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Con dấu pháp nhân (dấu tròn) của doanh nghiệp

3. Thông báo mẫu dấu ( được đăng tải trên Cổng thông tin ĐKDN Quốc Gia)

Liên hệ dịch vụ thành lập công ty tại Quảng Ngãi chúng tôi:

 • Văn phòng: 120/1 Đường Phạm Văn Đồng – tp Quảng Ngãi.
 • Điện thoại: 093 561 3593 – 096 330 5979 – 0255 651 9992