Không phát sinh hóa đơn có phải làm báo cáo thuế không?

Không phát sinh hóa đơn có phải làm báo cáo thuế không?

Công ty mới thành lập có thể phát sinh hóa đơn đầu vào, đầu ra hoặc chưa phát sinh hóa đơn đầu vào, đầu ra. Vậy nếu chưa phát sinh đầu vào, đầu ra thì kế toán có phải nộp báo cáo định kỳ hay không?

Các loại báo cáo của doanh nghiệp mới thành lập nên lưu ý:
Các loại báo cáo của doanh nghiệp mới thành lập nên lưu ý:

Có rất nhiều doanh nghiệp mới thành lập không nắm các loại báo cáo thuế cần phải làm, vì chưa có phát sinh hóa đơn đầu vào đầu ra, dẫn đến bị chậm nộp phạt… sau đây bài viết này bộ phận tư vấn thuế công ty kế toán và tin học HTTP sẽ làm rõ các vấn đề các chủ DN mới nên nắm và biết để tránh các trường hợp bị phạt.

Các loại báo cáo của doanh nghiệp mới thành lập nên lưu ý:

I. Báo cáo thuế theo tháng, quý

1. Báo cáo thuế GTGT

Căn cứ thông tư 156/2016/TT-BTC tại Điều 10, khoản 1, Điểm c quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế như sau:

“Đối với loại thuế theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngưng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm d khoản 1 điều nàu và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.”

 Như vậy:

“Trong kỳ nếu doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn tức là không phát sinh doanh thu, chi phí thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo thuế GTGT định kỳ theo tháng, quý.”

2. Báo cáo thuế TNDN

Căn cứ Thông tư 151/2014/TT-BTC Điều 17 Bổ sung điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

“Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.”

Như vậy:

“Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý dù doanh nghiệp có phát sinh hóa đơn (phát sinh doanh thu, chi phí) hoặc không phát sinh hóa đơn (không phát sinh doanh thu, chi phí)”

Doanh nghiệp chỉ tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý (nếu có) và nộp cho cơ quan thuế.”

3. Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 16, Khoản 1, Điểm a quy định về nguyên tắc khai thuế TNCN như sau:

“ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế”

Như vậy:

“Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp phải kê khai thuế và nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý.

Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thì doanh nghiệp không phải kê khai thuế TNCN.”

II.Báo cáo quyết toán thuế

1.Quyết toán Thuế TNDN

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 1, Điểm c quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế như sau:

“ Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.”

Như vậy:

“Doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm dù doanh nghiệp có phát sinh các khoản doanh thu hay không phát sinh doanh thu.”

2.Quyết toán Thuế TNCN.

Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 19 Sửa đổi, bổ sung tiết a.3, điểm a, khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

Như vậy:

“Nếu tổ chức cá nhân có phát sinh trả thu nhập trong năm thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Nếu tổ chức cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhập cá nhân.”