Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng?

Câu hỏi: Những doanh nghiệp nào bắt buộc phải có Kế toán trưởng và Kế toán trưởng có bắt buộc phải ký các hợp đồng, văn bản sử dụng trong giao dịch thương mại không?

Trả lời:

Phòng tư vấn Thuế HTTP  xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 2; Điều 4; khoản 2, Điều 48, Luật Kế toán năm 2003, thì các đơn vị dưới đây có lập báo cáo tài chính, phải có Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán):

– Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có hay không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

– Các công ty, doanh nghiệp Việt Nam (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

– Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

– Hợp tác xã;

– Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác.

Như vậy, tùy thuộc quyền quyết định của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tự lựa chọn trong cơ cấu tổ chức nhân sự của mình tồn tại hoặc không tồn tại chức danh Kế toán trưởng. Nếu không lựa chọn chức danh này, doanh nghiệp có thể bổ nhiệm một người phụ trách kế toán.

Theo khoản 3, Điều 20, khoản 4, Điều 30, Luật Kế toán năm 2003, thì Chứng từ kế toán chi tiền, Báo cáo tài chính phải có chữ ký của Kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền.

Do vậy, Pháp luật chỉ bắt buộc Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của doanh nghiệp ký trên các chứng từ nêu trên. Trước đây, đối với những hợp đồng, tài liệu sử dụng trong giao dịch, kinh doanh, các doanh nghiệp thường có chữ ký của của lãnh đạo doanh nghiệp (như Tổng Giám đốc, Giám đốc) và bên cạnh đó là chữ ký của Kế toán trưởng. Thực chất đây là thông lệ thường thấy của các doanh nghiệp Nhà nước, nơi mà thẩm quyền quản lý vốn Nhà nước của kế toán trưởng ngang ngửa với thẩm quyền điều hành doanh nghiệp của Giám đốc, Tổng Giám đốc.

Còn về mặt pháp lý, không có quy định nào bắt buộc Kế toán trưởng phải ký vào Hợp đồng và giấy tờ giao dịch trong kinh doanh thương mại.