Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công

– Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương , tiền công thì kê khai và quyết toán thuế TNCN như thế nào?

– Có phải quyết toán thuế TNCN không?

Sau đây cùng Đại Lý Thuế HTTP tìm hiểu về các quy định trên, để tránh các trường hợp TRUY THU THUẾ, bị PHẠT về hành vi gian lận thuế, trốn thuế TNCN

Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công
Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công

1. Quyết toán thuế TNCN

– Tại khoản 7, Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014

– Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014

– Tại Điều 12 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

– Tại Điều 4 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015

– Điều 03 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016

***Theo đó:

– Về hóa đơn, thuế GTGT, TNCN, Môn bài: Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ cho thuê nhà, thuê quyền sử dụng đất mà trong đó:

+ Tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN, thuế Môn bài

+ Cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này thì cá nhân không phải khai quyết toán thuế đối với phần thu nhập từ cho thuê nhà, thuê quyền sử dụng đất.

– Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà

+ Có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

+ Và vừa có nhiều nhà cho thuê, trong đó có nhà cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được dưới 100 triệu đồng và có nhà cho thuê có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, nếu cá nhân thuộc diện quyết toán thuế và có nhu cầu quyết toán thuế thì cá nhân tổng hợp toàn bộ thu nhập phát sinh trong năm để tính thuế TNCN. Nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

– Tại tiết c.2.3, điểm c, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

+ Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh….”

+ Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nhiều nơi, vừa có thu nhập từ kinh doanh, nếu cá nhân thuộc diện phải quyết toán thuế thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh.

3. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

– Tại điểm a, khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 : “Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.”

– Tại khoản 1, Điều 60 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 “Trường hợp phát hiện trong hồ sơ khai thuế chưa đủ tài liệu theo quy định hoặc khai chưa đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết để hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.”

**Tham khảo thêm tại: Công văn số 1596/TCT-TNCN ngày 24/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế liên quan đến việc quyết toán thuế TNCN.
=======
Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp bị TRUY THU THUẾ, bị PHẠT về hành vi gian lận thuế, trốn thuế TNCN do hiểu sai hoặc chưa cập nhật được những thay đổi trong quy định về thuế TNCN, gây ra nhiều rủi ro cho doanh nghiệp như :
 RỦI RO về các khoản giảm trừ.
 RỦI RO về các khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế.
 RỦI RO về cách tính thuế trong các trường hợp cụ thể.
 Nếu như không nắm được những phương pháp trong quyết toán thuế TNCN, kế toán rất dễ mắc phải những RỦI RO này gây ra tổn thất rất lớn cho doanh nghiệp về mặt tài chính lên đến HÀNG TỶ ĐỒNG.

Quý khách có nhu cầu tư vấn Thuế hãy liên hệ với chúng tôi : 093 561 3593