Biểu mẫu khai báo số lượng lao động mất việc hoặc tạm hoãn HĐ do dịch Covid19

Thực hiện công văn số 894/SLĐTBXH_LĐLL ngày 8/4/2020 của sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo số lượng người lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động trong thời gian liên quan đến dịch COVID – 19;
Để kịp thời thống kê, báo cáo số lượng người lao động bị mất việc làm hoặc tạm hoãn hợp đồng do tác động trực tiếp của dịch Covid-19.

 Công văn  Phòng lao động- Thương binh và Xã hội thị xã Đức Phổ gửi tới DN trên địa bàn
Công văn Phòng lao động- Thương binh và Xã hội thị xã Đức Phổ gửi tới DN trên địa bàn

Đối tượng các công ty doanh nghiệp :

  • Lập danh sách người lao động đang quản lý bị tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo Mẫu số 02( đính kèm)
  • Lập danh sách người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 03( mẫu đính kèm)

Mẫu 1: “DANH SÁCH LAO ĐỘNG TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG DO ẢNH HƯỞNG COVID-19”

Mẫu 2: “DANH SÁCH LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC DO ẢNH HƯỞNG COVID-19 NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP “

Mẫu 3: DANH SÁCH LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ẢNH HƯỞNG COVID-19 

Mẫu 5: BÁO CÁO KẾT QUẢ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO COVID -19

Tải mẫu tại đây